Thu. Jul 29th, 2021

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ Fosse Dionne น้ำพุใต้ดินลึกลับของฝรั่งเศล

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ผู้คนอาศัยน้ำที่ไหลหลากและเปลี่ยนสีของบ่อน้ำโบราณแห่งนี้ แต่ไม่มีใครสามารถค้นหาแหล่งที่มาได้